OccupationalTherapy http://chonm.siam2web.com/

กิจกรรมบำบัดคืออะไร...???


          "กิจกรรม" มาจากคำในภาษาอังกฤษที่ว่า "Occupation" ซึ่งหมายถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลกระทำในชีวิตประจำวัน กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านั้นผูกมัดมิให้บุคคลอยู่ว่าง และเมื่อกระทำแล้วทำให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองได้กระทำ

          "กิจกรรมบำบัด" มาจากคำในภาษาอังกฤษว่า "Occupational Therapy" เป็นวิชาชีพทางการแพทย์แขนงหนึ่ง โดยการประยุกต์กิจวัตรหรือกิจกรรม(activity) มาใช้ในการตรวจประเมิน วินิจฉัย ส่งเสริม ดูแลรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้หย่อนสมรรถภาพทางร่างกาย (Physical dysfunction) หรือผู้มีพัฒนาการบกพร่อง(developmental disabilities) หรือผู้มีความผิดปกติทางด้านจิตใจและสังคม (psychosocaial dysfunction) ให้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ แม้สภาพร่างกายจะพิการ หรือทุพลภาพก็ตาม โดยกิจกรรมหรือกิจวัตร หมายถึงกิจใด ๆ ที่ทำอย่างมีจุดมุงหมายซึ่งผ่านการวิเคราะห์แล้ว

          ตามคำจำกัดความของกิจกรรมบำบัดในใบประกอบโรคศิลปะของ American Occupational Therapy Association (AOTA) ได้กำหนดเพื่อให้ทราบถึงขอบข่ายงานของงานของ Occupational therapist ในปี ค.ศ. 1981 ความว่า "Occupational Therapy เป็นเรื่องของการนำกิจกรรมมาใช้อย่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือบุคคลที่เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย ผู้ขาดความสามารถทางจิตสังคม พัฒนาการหรือการเรียนรู้ ผู้มีปัญหาเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงตามวัย ความแตดต่างวัฒนธรรมและความยากจน เพื่อให้สามารถพึ่งพิงตนเองให้ได้มากที่สุด รวมทั้งการป้องกันการขาดความสามารถและคงไว้ซึ่งสุขภาพ การปฏิบัติงานประกอบด้วยการประเมิน การบำบัดรักษาและให้คำปรึกษา บริการพิเศษทาง Occupational Therapy ประกอบด้วยการสอนทักษะต่าง ๆในชีวิตประจำวัน การพัฒนาทักษะการรับรู้และการเคลื่อนไหวและการผสมผสานการรับรู้ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการละเล่นและความสามารถต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมยามว่าง และเตรียมงานอาชีพ การออกแบบประดิษฐ์หรือการประยุกต์กายอุปกรณ์เสริมและกายอุปกรณ์เทียม หรือเลือกอุปกรณ์ช่วย การใช้งานฝีมือและการออกกำลังกายที่ได้รับการออกแบบอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อช่วยส่งเสริมความสามารถในการทำกิจกรรมต่าง ๆ การวัดและแปลผลการทดสอบต่าง ๆ เช่น กำลังของกล้ามเนื้อและช่วงการเคลื่อนไหว การดัดแปลงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ สำหรับคนพิการ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้สามารถทำได้ทั้งรายบุคคล กลุ่ม หรือเป็นระบบทางสังคม"

 

ที่มา : http://www.vcharkarn.com/vblog/32177/1

Advertising Zone    Close

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...